Skip to content

Vergoeding van schade door dekking WA polis van dader

Voor verschillende slachtoffers van zedenmisdrijven heb ik met succes geprocedeerd tegen verzekeraars die beweerden dat schade die slachtoffers hadden geleden geen aanspraak konden maken op dekking uit hoofde van de WA polis (AVP polis) van de dader. In de polissen is namelijk een opzetclausule opgenomen  inhoudende dat de polis geen dekking biedt voor schade die het gevolg is van opzettelijk handelen.

Om uiteenlopende redenen oordeelden rechtbanken dat er, afhankelijk van de omstandigheden van het geval weliswaar, wel degelijk een vergoedingsplicht bestond voor de verzekeraars.

Publicaties