Skip to content

Kosten letselschade advocaat

De kosten van rechtsbijstand.

Wat u moet weten is dat de kosten van rechtsbijstand in beginsel voor rekening komen van de aansprakelijke partij. Dat is meestal een verzekeraar. Waarom komen deze kosten voor rekening van de aansprakelijke partij? Dat heeft de wetgever in ons land zo geregeld. In de wet staat namelijk dat kosten van rechtsbijstand als schadepost worden aangemerkt. Een slachtoffer van een schadeveroorzakend incident, zoals bijvoorbeeld een ongeval, moet immers noodgedwongen rechtsbijstand inroepen omdat de afwikkeling van een letselschadezaak veel te gecompliceerd is. Deze kosten vloeien met andere woorden rechtstreeks voort uit het ongeval, althans uit een schadeveroorzakende gebeurtenis.

No cure no pay

En no cure no pay dan? Meestal is dat in het nadeel van een slachtoffer. Bij een no cure no pay afspraak komen de rechtsbijstandsverlener en de rechtszoekende overeen dat er alleen een nota wordt verstuurd (die dan door het slachtoffer betaald moet worden) als de aansprakelijkheid komt vast te staan of als de wederpartij zich bereid heeft verklaard om, zonder erkenning van aansprakelijkheid, de schade te vergoeden. Niet ongebruikelijk is dat dan 25 % van de totale schade als vergoeding wordt overeengekomen. Stel dat een slachtoffer € 100.000,- aan schadevergoeding ontvangt, dan moet het slachtoffer € 25.000,- inleveren aan de belangenbehartiger. Dan resteert nog slechts € 75.000,-.

Zonder no cure no pay afspraak zou het slachtoffer € 100.000,- hebben overgehouden omdat de kosten van rechtsbijstand als schade worden aangemerkt welke integraal door de aansprakelijke partij moeten worden betaald.

Daarbij moet u weten dat in de letselschadepraktijk in de meeste gevallen op voorhand wel duidelijk is of de aansprakelijkheid erkend zal worden. Een slachtoffer heeft bijvoorbeeld geen voorrang gekregen in het verkeer terwijl diegene wel voorrang had moeten krijgen. Dan weet de belangenbehartiger dat de aansprakelijkheid meestal na 1 brief wel erkend zal worden door de verzekeraar (van bijvoorbeeld een automobilist/kentekenhouder). Een no cure no pay afspraak is dan erg nadelig voor een rechtzoekende.

Bij medische aansprakelijkheid ligt dat anders. Dit zijn zaken waarin het slachtoffer meent dat een arts of iemand anders die werkzaam is in de medische wereld, een fout heeft gemaakt. Daarvoor is een advies van de medisch adviseur noodzakelijk. Pas daarna valt er iets zinnigs te zeggen over aansprakelijkheid. Een medisch adviseur zal diens kosten altijd vergoed willen krijgen dus alleen al om die reden kan een no cure no pay afspraak niet met een slachtoffer van bijvoorbeeld een medische misser gemaakt worden.

Wat voor u van belang is te weten is dat een no cure no pay afspraak niet zo gunstig is als het op het eerste gezicht lijkt.

(Gratis) procederen

Advocaten zijn bij uitsluiting bevoegd te procederen. Dat is misschien wel de meest belangrijke reden om te kiezen voor een advocaat. Niet omdat er vaak geprocedeerd wordt maar wel omdat een advocaat daartoe bevoegd is. Een verzekeraar (aansprakelijke partij) weet dat ook en zal dus eerder geneigd zijn een voorstel van een advocaat te accepteren dan wanneer dat van een niet advocaat afkomstig is. Als een advocaat meent dat de verzekeraar ten onrechte een voorstel niet wil accepteren, dan kan de advocaat een procedure aanspannen en dat kan dan ook op kosten van de aansprakelijke partij! Procederen kost u dus niks. Dat is enkel anders wanneer u zonder enige noodzaak bent gaan procederen maar dat zal een advocaat uiteraard niet doen.

Welke procedure?

Voor de letselschadepraktijk is de deelgeschillenprocedure gecreëerd. Dat is een procedure die gevoerd kan worden wanneer de advocaat en de verzekeraar geen overeenstemming  kunnen bereiken over een onderdeel in het letselschadetraject. Bijvoorbeeld een advocaat geeft aan dat diens cliënt in aanmerking komt voor een smartengeldvergoeding van € 25.000,-. De verzekeraar meent dat een bedrag van € 5.000,- volstaat. Een dergelijke kwestie kan voor een oordeel aan de rechtbank worden voorgelegd. De rechtbank zal dan ook een zitting bepalen en vervolgens uitspraak doen. Zelfs als de advocaat van het slachtoffer in het ongelijk gesteld wordt door de rechtbank, dan zal de verzekeraar (de aansprakelijke partij) toch alle gemaakte kosten moeten vergoeden die er voor de procedure zijn gemaakt. Daaronder vallen ook de advocaatkosten. De rechtbank zal wel bepalen of alle kosten die gedeclareerd zijn redelijk zijn. Een advocaat kan dus niet maar tijd schrijven en die vervolgens declareren. Alles kosten moeten uiteindelijk de redelijkheidstoets kunnen doorstaan.

Kies altijd voor een advocaat!

En als u dan weet dat de kosten van een rechtsbijstandsverlener voor rekening komen van de aansprakelijke partij, dan ligt het denk ik voor de hand dat u ook kiest voor een advocaat in plaats van een jurist of een belangenbehartiger die niet eens juridisch geschoold is.

Een advocaat is hoger opgeleid en is bevoegd te procederen terwijl een jurist dat niet is. Bovendien is niet iedereen die werkzaam is bij een letselschadebureau jurist. Er werken personen met verschillende achtergronden. Slechts een klein percentage heeft een juridische opleiding genoten. Alle advocaten zijn aan de universiteit afgestudeerd en hebben een periode van 3 jaren als advocaat stagiaire op een advocatenkantoor gewerkt. Zo hebben ze onder begeleiding ervaring op kunnen doen. Pas na veel werkervaring kan een advocaat zich specialiseren. Binnen de letselschadepraktijk houdt dit in dat er een zwaar examen moet worden gedaan voor een zogenaamde Grotius opleiding. Als je die met succes hebt afgerond, kun je lid worden van de specialistenvereniging, de LSA (Letselschade Advocaten). Leden van de LSA moeten jaarlijks opleidingen volgen zodat hun kennis op peil blijft. Ook moeten zij een samenwerking hebben met een medisch adviseur en dienen zij tegen beroepsaansprakelijkheid verzekerd te zijn. Advocaten vallen bovendien onder het tuchtrecht. Juristen daarentegen niet.

Tussenpersonen

Wat u ook moet weten is dat verwijzers (dat zijn personen die slachtoffers naar een letselschadebureau verwijzen, zoals bijvoorbeeld verzekeringstussenpersonen) veelal een financieel belang hebben bij een verwijzing naar een letselschadebureau. Per verwijzing krijgen zij dan een bepaald bedrag. Die verwijzers hebben dus een financieel belang bij verwijzing naar een letselschadebureau! Advocaten mogen geen vergoeding geven voor een verwijzing.

Verder moet u zich realiseren dat letselschadebureaus veelal niet geneigd zullen zijn een juridische procedure te adviseren. Zij zullen hun cliënt dan moeten adviseren over te stappen naar een advocaat omdat ze zelf niet bevoegd zijn te procederen. In dat geval zijn ze hun cliënt kwijt. Die zal dan ongetwijfeld cliënt bij de advocaat blijven.

“Liesbeth Poortman heeft mij zeer goed bijgestaan in mijn langlopende letselschadezaak (7 jaar) en door haar is deze naar tevredenheid afgehandeld. Een ongeluk en zeker ook de nasleep was erg zwaar. Juist dan is het fijn dat je kan bouwen op iemand als Liesbeth Poortman die deskundig, betrokken en meedenkend is. Ook is ze helder in de communicatie.”

— Maria, Groningen